5 Temmuz 2010 Pazartesi

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu

Merhaba, İcra Müdürleri tarafından borcunuz nedeniyle yapılan haciz işlemi sonrasında, haczedilen malların satışı yapılır, satış sonrasında Yediemine Muhtıra evrakı tebliğ edildikten sonra yedieminin haczedilen malları satış mahalline getirmesi gerekmektedir.
Haczedilen malların yedieminin satış mahalline getirmesi gerekirken getirmediği takdirde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 289. Madesinde belirtilen Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçunu işlediğiniz gerekçesiyle İcra Dairesince hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurunda bulunulmuş olabilir.Hakka bu eylemle ilgili olarak ifade vermiş, hakkınızda dava açılmış olabilir.Söz konusu suçun işleniş gerekçesi haczedilen malların satış mahalline getirmemek değil, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 289. Madesinde de belirtildiği üzere söz konusu suçun oluşması ve hakkınızda dava açılması için haczedilen mallar üzerinde herhangi bir tasarruf da bulunmanız gerekmektedir.
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma diğer adıyla yedieminlik görevini suistimal suçunun oluşması için Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2008/7470 Esas ve 2009/21076 Karar sayılı ilamında belirtildiği bozma gerekçesi dikkate alınarak Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma eyleminin oluşabilmesi için eşyanın teslim amacı dışında başka bir şekilde kullanmasının gerekeceği, bu kapsamda şüpheliye usulüne uygun, tebligat çıkartılmasına rağmen, şüphelinin bizatihi eşyaları satış gününde satış mahallinde getirmemesi şeklindeki eylemin kendisine teslim edilen eşyalar hakkında teslim amacı dışında tasarrufta bulunma eylemini oluşturmayacağı, Yagıtayın ilgili ilamında belirtildiği üzere suçun oluşması için İcra Müdürlüğü'nün eşyaların bulunduğu mahalle giderek eşyaların teslimini yediemin olan şüpheliden talep etmesi ve şüpheliden eşyaları teslim etmemesi halinde söz konusu suçun oluşacağı sabit olduğundan, hakkınızda açılan soruşturmada Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmeli veya hakkınızda açılan dava da berat karar verilmelidir.
Saygılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder